Effectiveness of aquatic exercise for treatment of knee osteoarthritis

Woman knee osteoarthritis doing aquatic therapy and pool exercise.

Effectiveness of aquatic exercise for treatment of knee osteoarthritis The following research the treatment of knee osteoarthritis is from Meili Lu, Youxin Su, Yingjie Zhang, Ziyi Zhang, Wenting Wang, Zhen He, Feiwen Liu, Yanan Li, Changyan Liu, Yiru Wang, Lu Sheng, Zhengxuan Zhan, Xu Wang and Naixi Zheng; Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Shangjie, […]